certyfikat prokonsumencki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

EMBASSYBIKES.COM

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. OPINIE O PRODUKTACH

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy

www.embassybikes.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach

Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są

nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego

Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy

bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W

przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te

przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.embassybikes.com prowadzony jest przez spółkę

EMBASSY BIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Warszawie (adres siedziby: ul.

Racławicka 36/59, 02-601 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Orla 10. 05-420 Józefów); wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791806; sąd rejestrowy, w którym

przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5213869339; REGON: 383698624, adres

poczty elektronicznej: store@embassybikes.com oraz numer telefonu kontaktowego: 530769379.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu

Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień

niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy

i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności

zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie

Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a

także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie

ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych

osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem

wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych

przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności

prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór

zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za

pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom

automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje

o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między

Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:

www.embassybikes.com.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka EMBASSY BIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą Warszawie (adres siedziby: ul. Racławicka 36/59, 02-601 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Orla 10. 05-

420 Józefów); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791806;

sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5213869339;

REGON: 383698624, adres poczty elektronicznej: store@embassybikes.com oraz numer telefonu kontaktowego:

530769379.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za

pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do

czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.

827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio

do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)

wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie

przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w

każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania

do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@embassybikes.com lub

też pisemnie na adres: ul. Orla 10. 05-420 Józefów.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta

pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po

wykonaniu przez Klienta łącznie czterech kolejnych kroków – (1) kliknięciu pola „Zrealizuj zamówienie” w

elektronicznym koszyku (2) wypełnieniu Formularza Zamówienia (3) wyboru opcji i adresu dostawy oraz (4) kliknięciu

na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość

samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz

informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez

Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod

pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących

Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W

wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega

zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania

składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu

Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola

„Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie

zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca

zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma

możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez

wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

store@embassybikes.com lub też pisemnie na adres: ul. Orla 10. 05-420 Józefów.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)

przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft

Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami

mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób

trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę

obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia

za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O

łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym

opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych

opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta

Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje

Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez

przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres

poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego

przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej

wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)

udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz Paypal.com – możliwe

aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej

sposobów płatności oraz na stronach internetowych: https://www.przelewy24.pl/ oraz https://www.paypal.com/pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta

za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą

prowadzi:

4.1.4.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań),

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.1.4.1.2. paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449,

Luxembourg.

4.1.5. Płatności w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu

udzielonego przez zewnętrznego kredytodawcę.

4.1.5.1. Rozliczenia płatności w systemie ratalnym prowadzone są przez spółkę SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA

S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław), wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, kapitał

zakładowy: 520 000 000,00 zł w całości wpłacony, NIP 5272046102, REGON 012736938.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką

przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w systemie ratalnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na

rzecz kredytodawcy zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest:

5.1.1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu

Internetowego;

5.1.2. poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu warunków umowy przez

Klienta ze Sprzedawcą, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w

tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w

zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa – w Dni Robocze, w godzinach od 11:00

do 19:00.

5.5. Dostawa Produktu realizowana jest za pośrednictwem zewnętrznej firmy przewozowej, która jest podmiotem trzecim w

stosunku do Sprzedawcy. Dostawa odbywa się w terminie dostawy wskazanym w punkcie niżej, jednakże Sprzedawca

nie może zagwarantować Klientowi wyboru konkretnego dnia i godziny dostawy. Zaplanowanie dokładnego terminu

dostawy jest możliwe w drodze bezpośrednich, zgodnych ustaleń z dostawcą zajmującym się doręczeniem Produktu, po

przekazaniu go przez Sprzedawcę firmie przewozowej.

5.6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie

składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy

jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy

Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od

dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy

przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku

bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego

Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego

Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach

gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć

30 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od

dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy

przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku

bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji

składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług

Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.

6.2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:

6.2.1. pisemnie na adres: ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa;

6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@embassybikes.com.

6.3. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres:

6.3.1. ul. Orla 10A, 05-420 Józefów – w przypadku Produktu będącego rowerem;

6.3.2. ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa – w przypadku pozostałych Produktów niebędących rowerami.

6.4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności

rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do

zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3)

danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w

zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem

zalecanego opisu reklamacji.

6.5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji

zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

6.6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt)

związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o

podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie

reklamacji przez Sprzedawcę.

6.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej

otrzymania.

6.8. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje

dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

6.8.1. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze

Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia

31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę

i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną

(rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt

zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.8.2. W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze

Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu

obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te

określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku

zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.9. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna

(dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez

inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące

odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz

podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym

miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową

Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma

wpływu na te środki ochrony prawnej.

6.10. Zawarte w punktach 6.8.2 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego

osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy

wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY

DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np.

poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i

narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące

możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się

polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między

innymi udzielanie konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z

punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2)

za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub

osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3)

pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są

między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440

220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i

wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do

pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy

sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania

przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9 Regulaminu. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na

przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@embassybikes.com.

8.2. Zwrot Produktu w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres:

8.2.1. ul. Orla 10A, 05-420 Józefów jest przeznaczona dla rowerów.

8.2.2. ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa jest przeznaczona dla pozostałych Produktów niebędących rowerami.

8.3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta

oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest

to obowiązkowe.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od

objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w

przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od

objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów

przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania

oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w

tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta

sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca

dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie

zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od

umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że

Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego

upływem. Konsument powinien zapakować i zabezpieczyć Produkt na czas transportu w sposób zapobiegający utracie,

ubytkowi lub uszkodzeniu Produktu, stosownie do jego gabarytów, masy oraz właściwości.

8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie

Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych

kosztów.

8.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym

trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z

poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.

Konsument może także skorzystać z odpłatnego odbioru Produktu przez Sprzedawcę (szacunkowy koszt usługi

odbioru to 60 zł brutto).

8.9.3. W przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu

takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty

oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub

wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa

spełnionego świadczenia.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.10.1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni

usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że

po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w

której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i

które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest

Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub

mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia

lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem

świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z

innymi rzeczami ruchomymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i

których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie

żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca

świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części

zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi

w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub

wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych

niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia

usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest

zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci

prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o

którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które

konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby

przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą

konsumenta.

8.11. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się dla umów zawartych od

dnia 1 stycznia 2021 r. również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,

udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą

wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów

zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym

samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych

osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie

Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje

wyłączona.

9.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

9.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości

albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,

jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do

wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego

tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń

kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku

zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi

odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia

umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za

opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. OPINIE O PRODUKTACH

10.1. Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Produktach

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:

zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub

regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług

Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z

ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym

oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w

jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w

życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu

powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie

którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu

powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i

bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i

Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi

zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim,

wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie

dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

11.2.3. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo

rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie

takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o

charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach,

zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w

dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane

zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym

charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy

przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już

składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.2.4. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem

obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy

prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy

powszechnie obowiązującego prawa.

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

EMBASSY BIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa

embassybikes.com

store@embassybikes.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 1 stycznia 2023 r.

W celu zapewnienia maksymalnej jakości usług oraz sprawnej obsługi przedsiębiorstwa, Embassy Bikes Sp. Z o.o. wprowadza Regulamin Sklepu Internetowego Embassy.

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów pierwszeństwo i zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wszelkie przesyłki i korespondencje należy kierować na adres poczty elektronicznej: store@embassybikes.com

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.embassybikes.com,
 • Właściciel – Embassy Bikes Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 36/59 kod 02-601, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod nr 0000791806, o nadanym numerze NIP: 5213869339 oraz REGON: 383698624
 • Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Sklep stacjonarny - ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 • Magazyn - ul. Orla 10, 05-420 Józefów
 • Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 01 stycznia 2023 r.
 1. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 530-769-379. Cena połączenia według cennika operatora Klienta do sieci PLAY (P4 Sp. z o.o.).
 2. Wszelkie reklamacje, pytania i zgłoszenia należy kierować pod adres Właściciela. Preferowanym sposobem komunikacji z Klientem jest poczta elektroniczna. Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję to: store@embassybikes.com
 3. Sklep nie prowadzi kontaktu za pomocą faksu.
 4. Właściciel zobowiązany jest dostarczać towar bez wad.
 5. Promocje oraz Vouchery nie łączą się. Vouchery przyznawane są tylko na jeden rower marki Embassy z pominięciem akcesoriów oraz kosztów wysyłki.

 

§2
Realizacja zamówień

 1. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail. Informacje dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych oraz środków ich ochrony są dostępne w dokumencie pt. Polityka Prywatności, dostępnym w dolnej stopce strony internetowej www.embassybikes.com

 2. Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji „Do Koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji "Twój Koszyk", a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji w zależności od preferencji Klienta. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „Wyślij Zamówienie”.

 3. Po dokonaniu wyboru opcji „Wyślij Zamówienie” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „Wyślij Zamówienie” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.

 4. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem z Właścicielem umowy sprzedaży w zakresie zamawianych produktów.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.

 6. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Klient spoza terytorium Polski powinien uzgodnić warunki sprzedaży i dostawy z Właścicielem przed dokonaniem zakupu.

 7. Sklep dopuszcza możliwość odbioru towarów ze sklepu stacjonarnego po uprzednim ustaleniu terminu i warunków odbioru. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży, zaś przepisy dotyczące sprzedaży na odległość i związane z tym postanowienia niniejszego regulaminu przestają wywierać skutki w odniesieniu do umowy łączącej Klienta z Właścicielem.

 8. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu lub przedstawienie kopii dowodu zapłaty.

 9. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo zamówienie zostanie anulowane.

 10. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.

 11. Klient ma możliwość otrzymywania informacji o statusie przesyłki via SMS po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji w ramach składania zamówień.

 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia  i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 13. Klient korzystający ze Sklepu jest informowany przed dokonaniem zakupu o łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport podczas dokonywania transakcji przez wyświetlenie informacji na ekranie urządzenia Klienta.

 14. Przy płatności karta płątniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 15. Newsletter / kod rabatowy. Klient zapisując się do bazy malingowej poprzez formularz newslettera otrzymuje jednorazowy kod rabatowy w wysokości 5% do wykorzystania na pierwsze zakupy w sklepie online. Kod ten nie łączy się z innymi bonami oraz kodami rabatowymi.

 16. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych

 17. Klient ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania embassybikes.com o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową.

 

§3
Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" wobec Klienta, który wcześniej nie odebrał przesyłek od Właściciela. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.

  1. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym przy ul. Kopernika 32 , 00-336 Warszawa
  2. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”;
  3. jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Właściciela lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia;
  4. kartami kredytowymi VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard ELECTRONIC, MAESTRO. W serwisie rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są
   za pośrednictwem Dotpay.pl. Momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola płatności online/płatności shoplo w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu Dotpay.pl.;
  5. za pomocą systemu PAYPAL, momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola PAYPAL w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu PAYPAL;
  6. płatności ratalnej – odbywającej na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Santander Consumer Bank S.A. a Klientem, moment zapłaty zależny jest od zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank S.A.
 2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w gotówce w sklepie stacjonarnym.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§4
Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

 2. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia, przesyłki oraz częściach składowych produktu i kosztach produkcji według specyfikacji Klienta – jeżeli takie są dostępne przy zamówieniu określonego produktu, przed zawarciem umowy.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na końcowym etapie procesu zakupowego, lecz przed wyrażeniem przez Klienta woli związanie się umową.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

 5. Rowery zakupione w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w kartonach (orientacyjne wymiary: 189 cm x 20 x 95). Każdy rower wymaga skręcenia przez Klienta przed oddaniem go do użytku. Przygotowując rower do użytkowania Klient powinien dochować szczególnej uwagi oraz dołożyć należytej staranności i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. W przypadku problemów z przygotowaniem roweru do użycia Klient powinien skorzystać z pomocy pracowników Embassy Bikes Sp. Z o.o. udzielanej telefonicznie lub w Sklepie stacjonarnym.

 6. Dokładne ceny przesyłek są wyświetlane na ekranie Klienta przed dokonaniem zakupu i zapłaty.

 7. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem: firmy kurierskiej NoLimit / DHL / INPOST / APACZKA albo do odbioru w sklepie stacjonarnym embassybikes.com

 8. W przypadku wymiany lub naprawy towaru Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostarczenia zwracanych rzeczy przewyższające 25 PLN za przesyłkę gabarytową i 15 PLN za przesyłkę zwykłą.

 9. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep pokryje koszty zwrotu towaru, oraz koszt wysyłki od embassybikes.com do Klienta. Koszt zwrotu ponosi Klient.

 

§5
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i żądania jej rozpatrzenia zgodnie z obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo konsumenta i innych przepisów dotyczących sprzedaży na odległość Regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać wadliwy produkt na adres Magazynu Rowery Embassy, ul. Orla 10, 05-420 Józefów.

 3. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o przesłanie oryginału dowodu zakupu oraz o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja. Preferowanym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna: store@embassybikes.com. Instrukcje określone w niniejszym ustępie nie mają charakteru wiążącego i są rekomendacją, a nie wymogiem.

 4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu reklamacja zostanie uznana.

 5. W przypadku dokonania modyfikacji towaru Sklep odmówi uznania reklamacji.

 6. Towar zniszczony lub uszkodzony w wyniku działania niezgodnego z instrukcją nie podlega reklamacji.

§6
Zwroty – odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827 z pózn. zm.) Klienta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego produktu przez złożenie oświadczenia dostępnego w dolnej stopce i przesłania go drogą tradycyjną (list polecony na adres wskazany § 1) lub elektronicznie na adres: store@embassybikes.com

 2. Zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.

 3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Magazynu Embassy Bikes Sp. Z o.o.,  ul. Orla 10, 05-420 Józefów.

 4. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep pokryje koszty zwrotu towaru, oraz koszt wysyłki od embassybikes.com do Klienta. Koszt zwrotu ponosi Klient.

 5. Klient jest zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.

 6. Zwracany towar powinien być niezniszczony, kompletny i nie nosić śladów użytkowania ponad zwykły zarząd.

 7. Klient wraz ze zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności rzeczy otrzymanych w związku z zakupem towaru w ramach działań promocyjnych prowadzanych przez Właściciela.

 8. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności.

 9. Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką stacjonarnym, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru.

 10. W odniesieniu do towarów produkowanych według specyfikacji Klienta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 11. Towary produkowane według specyfikacji i oferowane w Sklepie internetowym (sprzedaż na odległość) są oznaczone komunikatem „SPECYFIKACJA KLIENTA“, zaś Klient posiada możliwość wyboru konkretnych części składowych (np. przerzutki rowerowe, rodzaj kół) lub możliwość określenia cech towaru (np. kolor części składowych roweru).

§7
Dane osobowe

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie umożliwiającym dokonywanie zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.

 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

 6. Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.

 7. Jakiekolwiek element danych osobowych Klienta nie będzie w żaden sposób udostępniany podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.

§8
Polityka prywatności

 1. Sklep używa tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§9
Gwarancja

 1. Niektóre towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją oraz serwisem posprzedażnym. Komunikat informujący o istnieniu gwarancji oraz usług posprzedażnych jest wyświetlany na stronie internetowej Sklepu po wybraniu konkretnego produktu przez Klienta.

 2. Treść gwarancji zawierająca prawa i obowiązki Właściciela oraz Klienta zostanie przekazana Klientowi po dokonaniu zakupu na trwałym nośniku lub za jego wyraźną zgodą drogą elektroniczną.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.

 2. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta, których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.

 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.

 5. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.

 6. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej, a i ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa podlegającego ochronie w postępowaniu karnym i cywilnym.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz skutki prawne wywierają odpowiednie wpisy do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji.

 8. Właściciel nie przewiduje dodatkowych pozasądowych trybów rozpatrywaniu sporów z Klientem.

POUCZENIE

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, zaś w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Embassy Bikes Sp. z o.o. [tu wpisz dane EB do zwrotów] przez podanie Państwa nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne, numeru telefonu i adres e-mail oraz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.embassybikes.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 60 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat Embassy Bikes Sp. z o.o.

ul. Orla 10a

05-420 Józefów

store@embassybikes.com, (+48) 530-769-379

Adres nadawcy:

Kontakt:

Numer konta do zwrotu:

Niniejszym informuję/emy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

___________________________ - _____________________________________________

___________________________ - _____________________________________________

___________________________ - _____________________________________________

Uwaga: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko konsumenta(ów)

Nazwa

Data ______/______/______

Podpis(y)

Opracowano na podstawie Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2022, poz. 2581).

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ”PIERWSZY DZIEŃ LATA ”

§1  Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Embassy Bikes sp. z o.o. z siedzibą ul. Racławicka 36/59 w Warszawie identyfikującą się numerem NIP 5213869339 , REGON 383698624  KRS 0000791806, dalej zwany „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.06.2023r., a kończy się dnia 30.06.2023r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, 

e) wykona Zadanie Konkursowe. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:

- zaobserwowaniu profilu Organizatora @roweryembassy,

- udostępnieniu zdjęcia na profilu lub stories z rowerem marki Embassy Bikes oraz oznaczeniu profilu Organizatora @roweryembassy.

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 

2. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzy osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 

3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:

Komplet akcesoriów Embassy –  koszyk wiklinowy biały lub brązowy, wkład do koszyka, pokrowiec na siodełko oraz zapięcie we wzorze wybranym przez laureata Konkursu, z dostępnych w ofercie Embassy Bikes.

4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 07.06.2023r.

6. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram najpóźniej w dniu 10.06.2023r.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres store@embassybikes.com informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

10. Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

11. Fundatorem Nagrody jest Organizator. 

12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 

16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: store@embassybikes.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail store@embassybikes.com

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Pierwszy Dzień Lata” na adres  e-mail store@embassybikes.com lub adres  korespondencyjny Organizatora ul. Kopernika 32 w Warszawie, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na podany adres przez Uczestnika w piśmie.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2023r. 

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://embassybikes.com/pl/content/18-regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa. 

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE "insta środa"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Embassy Bikes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Racławicka 36/59 02-601 Warszawa), identyfikującą się numerem NIP 5213869339, REGON 383698624, KRS 0000791806, dalej zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się co tydzień w środę, o godz 15:00 i trwa do końca wtorku kolejnego tygodnia  (tj. do g. 24.00).

§2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zapoznała się z zasadami przetwarzania danych osobowych (vide: §5 niniejszego Regulaminu) w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego (§ 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu);
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publicznie dostępne konto (profil) w serwisie Instagram (produkcie Meta Platforms Ireland Limited),
e)wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora związane z organizacją Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania (por. §1 ust. 3), Uczestnik wykona zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznie dostępnym koncie, wykonanego przez siebie zdjęcia (lub innej formy plastycznej zgodnie z §1 ust. 6) w formie posta, z produktem EMBASSY BIKES, oznaczenia pracy konkursowej hashtagiem: #embassybikes oraz oznaczeniem konta Organizatora @embassybikes (wcześniej i dalej: Zadanie Konkursowe).

6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu dowolnej formy wyrazu twórczego - formy plastycznej, w szczególności takich jak jak: fotografia, utwór audiowizualny, film, , GIF, czy tzw. “rolki” możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram.

7. W Konkursie biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

8. Uczestnik może wziąć udział w różnych edycjach danego Konkursu. Jednej formy plastycznej, o której mowa w §2 ust. 5 i 6 można użyć tylko w jednej edycji Konkursu. Użycie formy plastycznej, która została już wcześniej wykorzystana w innej edycji Konkursu będzie skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają zasady serwisu Instagram;
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

10. Konkurs INSTA ŚRODA jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się raz w tygodniu, w środy.

§3 PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik zapewnia także, że posiada zgody na publikację wizerunków osób uwiecznionych w ramach Zadania konkursowego i wraz z publikacją Zadania konkursowego przenosi takie zgody na Organizatora (a gdy to wizerunek Uczestnika uwieczniono w ramach Zadania konkursowego, udziela zgody na publikację wizerunku Organizatorowi).

3. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

4. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia wyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego trwającej 5 lat, bez terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,
d) upublicznianie, emitowanie, publikowanie w ramach portalu Instagram za pośrednictwem wszystkich kanałów i sposobów przez portal ten udostępnionych.

5. Uczestnik zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielenia dalszej licencji na polach eksploatacji niewymienionych w niniejszym Regulaminie, na każde żądanie Organizatora

6. Uczestnik udziela Organizatorowi uprawnienia do wykonywania praw zależnych do utworu w czasie trwania licencji.

§4 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni spośród Uczestników 1 Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonał Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

3. Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Nagroda I – bon o wartości 50 zł na zakupy powyżej 100 zł, na asortyment Embassy Bikes,
b) publikacja zdjęcia na insta stories na  Instagramie Organizatora.

Wybrane zdjęcia zwycięzców Konkursu mogą, lecz nie muszą zostać udostępnione w późniejszym terminie jako oddzielny post na Instagramie Organizatora.

4.Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Bon o wartości 50 zł na zakupy powyżej 100 zł, o którym mowa w §4 ust. 4 ważny jest 3 miesiące od jego otrzymania przez Zwycięzcę i uprawnia do wykorzystania go jednorazowo w trakcie zakupów sklepie stacjonarnym Embassy Bikes (ul. Kopernika 32 00-336 Warszawa) lub w sklepie online Embassy Bikes dostępnego pod adresem https://embassybikes.com/pl/, na zasadach określonych w regulaminie tego sklepu (https://embassybikes.com/pl/content/18-regulamin). Bonu nie można wymienić na gotówkę. Za ewentualne zwroty towarów nabytych z użyciem bonu, przyznawane będą kolejne bony zniżkowe (lecz nie środki pieniężne).

6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu, w którym odbywa się konkurs.

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/roweryembassy/  najpóźniej w dniu, w którym odbywa się konkurs.

8. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom także w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości za pośrednictwem serwisu Instagram, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze innego Zwycięzcę. W takiej sytuacji wyniki poprzedniego Konkursu zostają unieważnione.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wynika z okoliczności leżących po stronie Uczestnika.

12. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

13. Fundatorem Nagród jest Organizator.

14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

16. W danej edycji Konkursu można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz. Zwycięzca danej edycji konkursu może zwyciężyć w kolejnych edycjach Konkursu.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną lub rzeczową.

§5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Embassy Bikes Sp. z o.o., ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa oraz na adres e-mail store@embassybikes.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie, art. 6 ust. 1 lit. b realizacja zawartej umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody, realizacja umowy licencyjnej, wykonywanie praw autorskich majątkowych do utworu, o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania licencji (o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu) oraz przez okres 5 lata po jej wygaśnięciu lub do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail store@embassybikes.com

9. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na zasady przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlandia) na zasadach określonych dla platformy Instagram (https://privacycenter.instagram.com/).

§ 6. REKLAMACJE

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs INSTA ŚRODA na adres e-mail: store@embassybikes.com lub adres korespondencyjny Organizatora: ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po wyłonieniu Zwycięzcy danej edycji.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2023 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn nie leżących wyłącznie po stronie Organizatora. .

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://embassybikes.com/pl/content/18-regulamin i w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 15 czerwca 2020 r.

W celu zapewnienia maksymalnej jakości usług oraz sprawnej obsługi przedsiębiorstwa, Embassy Bikes Sp. Z o.o. wprowadza Regulamin Sklepu Internetowego Embassy.

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów pierwszeństwo i zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wszelkie przesyłki i korespondencje należy kierować na adres poczty elektronicznej: store@embassybikes.com

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.embassybikes.com,
 • Właściciel – Embassy Bikes Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 36/59 kod 02-601, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod nr 0000791806, o nadanym numerze NIP: 5213869339 oraz REGON: 383698624
 • Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Sklep stacjonarny - ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 • Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 01 marca 2020 r.
 1. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 530-769-379. Cena połączenia według cennika operatora Klienta do sieci PLAY (P4 Sp. z o.o.).
 2. Wszelkie reklamacje, pytania i zgłoszenia należy kierować pod adres Właściciela. Preferowanym sposobem komunikacji z Klientem jest poczta elektroniczna. Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję to: store@embassybikes.com
 3. Sklep nie prowadzi kontaktu za pomocą faksu.
 4. Właściciel zobowiązany jest dostarczać towar bez wad.
 5. Promocje oraz Vouchery nie łączą się. Vouchery przyznawane są tylko na jeden rower marki Embassy z pominięciem akcesoriów oraz kosztów wysyłki.

 

§2
Realizacja zamówień

 1. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail. Informacje dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych oraz środków ich ochrony są dostępne w dokumencie pt. Polityka Prywatności, dostępnym w dolnej stopce strony internetowej www.embassybikes.com
 2. Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji „Do Koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji "Twój Koszyk", a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji w zależności od preferencji Klienta. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „Wyślij Zamówienie”.
 3. Po dokonaniu wyboru opcji „Wyślij Zamówienie” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „Wyślij Zamówienie” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.
 4. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem z Właścicielem umowy sprzedaży w zakresie zamawianych produktów.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.
 6. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Klient spoza terytorium Polski powinien uzgodnić warunki sprzedaży i dostawy z Właścicielem przed dokonaniem zakupu.
 7. Sklep dopuszcza możliwość odbioru towarów ze sklepu stacjonarnego po uprzednim ustaleniu terminu i warunków odbioru. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży, zaś przepisy dotyczące sprzedaży na odległość i związane z tym postanowienia niniejszego regulaminu przestają wywierać skutki w odniesieniu do umowy łączącej Klienta z Właścicielem.
 8. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu lub przedstawienie kopii dowodu zapłaty.
 9. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo zamówienie zostanie anulowane.
 10. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.
 11. Klient ma możliwość otrzymywania informacji o statusie przesyłki via SMS po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji w ramach składania zamówień.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia  i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 13. Klient korzystający ze Sklepu jest informowany przed dokonaniem zakupu o łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport podczas dokonywania transakcji przez wyświetlenie informacji na ekranie urządzenia Klienta.
 14. Przy płatności karta płątniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 15. Newsletter / kod rabatowy. Klient zapisując się do bazy malingowej poprzez formularz newslettera otrzymuje jednorazowy kod rabatowy w wysokości 5% do wykorzystania na pierwsze zakupy w sklepie online. Kod ten nie łączy się z innymi bonami oraz kodami rabatowymi.
 16. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych
 17. Klient ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania embassybikes.com o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową.

 

§3
Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  1. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym przy ul. Kopernika 32 , 00-336 Warszawa
  2. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”;
  3. jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Właściciela lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia;
  4. kartami kredytowymi VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard ELECTRONIC, MAESTRO. W serwisie rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są
   za pośrednictwem Dotpay.pl. Momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola płatności online/płatności shoplo w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu Dotpay.pl.;
  5. za pomocą systemu PAYPAL, momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola PAYPAL w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu PAYPAL;
  6. płatności ratalnej – odbywającej na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Santander Consumer Bank S.A. a Klientem, moment zapłaty zależny jest od zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank S.A.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" wobec Klienta, który wcześniej nie odebrał przesyłek od Właściciela. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.
 3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w gotówce w sklepie stacjonarnym.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§4
Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia, przesyłki oraz częściach składowych produktu i kosztach produkcji według specyfikacji Klienta – jeżeli takie są dostępne przy zamówieniu określonego produktu, przed zawarciem umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na końcowym etapie procesu zakupowego, lecz przed wyrażeniem przez Klienta woli związanie się umową.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 5. Rowery zakupione w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w kartonach (orientacyjne wymiary: 189 cm x 20 x 95). Każdy rower wymaga skręcenia przez Klienta przed oddaniem go do użytku. Przygotowując rower do użytkowania Klient powinien dochować szczególnej uwagi oraz dołożyć należytej staranności i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. W przypadku problemów z przygotowaniem roweru do użycia Klient powinien skorzystać z pomocy pracowników Embassy Bikes Sp. Z o.o. udzielanej telefonicznie lub w Sklepie stacjonarnym.
 6. Dokładne ceny przesyłek są wyświetlane na ekranie Klienta przed dokonaniem zakupu i zapłaty.
 7. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem: firmy kurierskiej NoLimit / DHL / INPOST / APACZKA albo do odbioru w sklepie stacjonarnym embassybikes.com
 8. W przypadku wymiany lub naprawy towaru Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostarczenia zwracanych rzeczy przewyższające 25 PLN za przesyłkę gabarytową i 15 PLN za przesyłkę zwykłą.
 9. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep pokryje koszty zwrotu towaru, oraz koszt wysyłki od embassybikes.com do Klienta. Koszt zwrotu ponosi Klient.

 

§5
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i żądania jej rozpatrzenia zgodnie z obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo konsumenta i innych przepisów dotyczących sprzedaży na odległość Regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu Rowery Embassy, Bike Shop ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa.
 3. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o przesłanie oryginału dowodu zakupu oraz o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja. Preferowanym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna: store@embassybikes.com. Instrukcje określone w niniejszym ustępie nie mają charakteru wiążącego i są rekomendacją, a nie wymogiem.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu reklamacja zostanie uznana.
 5. W przypadku dokonania modyfikacji towaru Sklep odmówi uznania reklamacji.
 6. Towar zniszczony lub uszkodzony w wyniku działania niezgodnego z instrukcją nie podlega reklamacji.

§6
Zwroty – odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827 z pózn. zm.) Klienta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego produktu przez złożenie oświadczenia dostępnego w dolnej stopce i przesłania go drogą tradycyjną (list polecony na adres wskazany § 1) lub elektronicznie na adres: store@embassybikes.com
 2. Zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Sklepu Embassy Bikes Sp. Z o.o., Bike Shop ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 4. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep pokryje koszty zwrotu towaru, oraz koszt wysyłki od embassybikes.com do Klienta. Koszt zwrotu ponosi Klient.
 5. Klient jest zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.
 6. Zwracany towar powinien być niezniszczony, kompletny i nie nosić śladów użytkowania ponad zwykły zarząd.
 7. Klient wraz ze zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności rzeczy otrzymanych w związku z zakupem towaru w ramach działań promocyjnych prowadzanych przez Właściciela.
 8. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności.
 9. Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką stacjonarnym, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru.
 10. W odniesieniu do towarów produkowanych według specyfikacji Klienta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 11. Towary produkowane według specyfikacji i oferowane w Sklepie internetowym (sprzedaż na odległość) są oznaczone komunikatem „SPECYFIKACJA KLIENTA“, zaś Klient posiada możliwość wyboru konkretnych części składowych (np. przerzutki rowerowe, rodzaj kół) lub możliwość określenia cech towaru (np. kolor części składowych roweru).

§7
Dane osobowe

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie umożliwiającym dokonywanie zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.
 7. Jakiekolwiek element danych osobowych Klienta nie będzie w żaden sposób udostępniany podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.

§8
Polityka prywatności

 1. Sklep używa tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§9
Gwarancja

 1. Niektóre towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją oraz serwisem posprzedażnym. Komunikat informujący o istnieniu gwarancji oraz usług posprzedażnych jest wyświetlany na stronie internetowej Sklepu po wybraniu konkretnego produktu przez Klienta.
 2. Treść gwarancji zawierająca prawa i obowiązki Właściciela oraz Klienta zostanie przekazana Klientowi po dokonaniu zakupu na trwałym nośniku lub za jego wyraźną zgodą drogą elektroniczną.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.
 2. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta, których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.
 5. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.
 6. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej, a i ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa podlegającego ochronie w postępowaniu karnym i cywilnym.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz skutki prawne wywierają odpowiednie wpisy do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji.
 8. Właściciel nie przewiduje dodatkowych pozasądowych trybów rozpatrywaniu sporów z Klientem.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

Embassy Bikes Sp. z o.o.

ul. Racławicka 36/59,

02-601 Warszawa

store@embassybikes.com

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ………………………........................................................................................ ........................................................................................, numer oferty .............................................................................................

Data zawarcia umowy to......................................................

data odbioru ........................................................................

Imię i nazwisko.....................................................................

Adres....................................................................................

Data......................................................................................

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 01 marca 2020 r.

 

W celu zapewnienia maksymalnej jakości usług oraz sprawnej obsługi przedsiębiorstwa, Embassy Bikes Sp. Z o.o. wprowadza Regulamin Sklepu Internetowego Embassy.

Regulamin wprowadzony jest w związku ze zmianami w prawie, które zaszły na podstawie wejście w życie ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827). 

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów pierwszeństwo i zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2020 r.

Wszelkie przesyłki i korespondencje należy kierować na adres poczty elektronicznej: store@embassybikes.com

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.roweryembassy.pl,
  2. Właściciel – Embassy Bikes Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 36/59 kod 02-601, wpisaną do krajowego rejstru sądowego pod nr 0000791806, o nadanym numerze NIP:

   5213869339 oraz REGON: 383698624

  3. Klient – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument);
  4. Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień. 
  5. Sklep stacjonarny - ul. Kopernika 32, 00-336  Warszawa
  6. Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  7. Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 01 marca 2020 r.

 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 530-769-379. Cena połączenia według cennika operatora Klienta do sieci PLAY (P4 Sp. z o.o.).

 3. Wszelkie reklamacje, pytania i zgłoszenia należy kierować pod adres Właściciela. Preferowanym sposobem komunikacji z Klientem jest poczta elektroniczna. Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję to: store@embassybikes.com 
 4. Sklep nie prowadzi kontaktu za pomocą faksu.

 5. Właściciel zobowiązany jest dostarczać towar bez wad.

 6. Promocje oraz Vouchery nie łączą się. Vouchery przyznawane są tylko na jeden rower marki Embassy z pominięciem akcesoriów oraz kosztów wysyłki. 

 

§2
Realizacja zamówień 

 1. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail. Informacje dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych oraz środków ich ochrony są dostępne w dokumencie pt. Polityka Prywatności, dostępnym w dolnej stopce strony internetowej www.embassybikes.com 
 2. Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji „Do Koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji "Twój Koszyk", a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji w zależności od preferencji Klienta. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „Wyślij Zamówienie”.
 3. Po dokonaniu wyboru opcji „Wyślij Zamówienie” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „Wyślij Zamówienie” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.
 4. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem z Właścicielem umowy sprzedaży w zakresie zamawianych produktów.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.
 6. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Klient spoza terytorium Polski powinien uzgodnić warunki sprzedaży i dostawy z Właścicielem przed dokonaniem zakupu.
 7. Sklep dopuszcza możliwość odbioru towarów ze sklepu stacjonarnego po uprzednim ustaleniu terminu i warunków odbioru. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży, zaś przepisy dotyczące sprzedaży na odległość i związane z tym postanowienia niniejszego regulaminu przestają wywierać skutki w odniesieniu do umowy łączącej Klienta z Właścicielem.
 8. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu lub przedstawienie kopii dowodu zapłaty.
 9. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo zamówienie zostanie anulowane.
 10. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.
 11. Klient ma możliwość otrzymywania informacji o statusie przesyłki via SMS po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji w ramach składania zamówień.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu Klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 13. Klient korzystający ze Sklepu jest informowany przed dokonaniem zakupu o łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport podczas dokonywania transakcji przez wyświetlenie informacji na ekranie urządzenia Klienta.
 14. Przy płatności karta płątniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 15. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 30 dni kalendarzowych. 

 

§3
Forma płatności 

 1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  1. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym przy ul. Kopernika 32 , 00-336 Warszawa

  2. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”;

  3. jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Właściciela lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia;

  4. kartami kredytowymi VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard ELECTRONIC, MAESTRO. W serwisie rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są

   za pośrednictwem Dotpay.pl. Momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola płatności online/płatności shoplo w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu Dotpay.pl.;

  5. za pomocą systemu PAYPAL, momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola PAYPAL w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu PAYPAL;

  6. płatności ratalnej – odbywającej na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Santander Consumer Bank S.A. a Klientem, moment zapłaty zależny jest od zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank S.A.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" wobec Klienta, który wcześniej nie odebrał przesyłek od Właściciela. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.
 3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w gotówce w sklepie stacjonarnym.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 

§4
Ceny i koszty przesyłki 

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia, przesyłki oraz częściach składowych produktu i kosztach produkcji według specyfikacji Klienta – jeżeli takie są dostępne przy zamówieniu określonego produktu, przed zawarciem umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na końcowym etapie procesu zakupowego, lecz przed wyrażeniem przez Klienta woli związanie się umową.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 5. Rowery zakupione w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w kartonach (orientacyjne wymiary: 189 cm x 20 x 95). Każdy rower wymaga skręcenia przez Klienta przed oddaniem go do użytku. Przygotowując rower do użytkowania Klient powinien dochować szczególnej uwagi oraz dołożyć należytej staranności i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. W przypadku problemów z przygotowaniem roweru do użycia Klient powinien skorzystać z pomocy pracowników Embassy Bikes Sp. Z o.o. udzielanej telefonicznie lub w Sklepie stacjonarnym.
 6. Dokładne ceny przesyłek są wyświetlane na ekranie Klienta przed dokonaniem zakupu i zapłaty.
 7. W przypadku wymiany lub naprawy towaru Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostarczenia zwracanych rzeczy przewyższające 25 PLN za przesyłkę gabarytową i 15 PLN za przesyłkę zwykłą.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. Zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od embassybikes.com do klienta. Koszty zwrotu towaru, pokrywane są przez klienta. 

 

§5
Reklamacje 

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o:

  1. Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo konsumenta i innych przepisów dotyczących sprzedaży na odległość;

  2. Regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostraczyć lub przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu Rowery Embassy, Bike Shop ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o przesłanie oryginału dowodu zakupu oraz o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja. Preferowanym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna: store@embassybikes.com 
 3. W przypadku dostarczenie wadliwego towaru Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji towaru przez Klienta.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności wynikającej z uznania reklamacji w przypadkach : wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją.

 

§6
Zwroty – odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827) Klienta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego produktu przez złożenie oświadczenia dostępnego w dolnej stopce i przesłania go drogą tradycyjną (list polecony na adres wskazany § 1) lub elektronicznie na adres: store@embassybikes.com 
 2. Zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Sklepu Embassy Bikes Sp. Z o.o., Bike Shop ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 4. Koszt przesłania zwracanego towaru pokrywa Klient, który zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.
 5. Zwracany towar powinien być niezniszczony, kompletny i nie nosić śladów użytkowania ponad zwykły zarząd.
 6. Klient wraz ze zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności rzeczy otrzymanych w związku z zakupem towaru w ramach działań promocyjnych prowadzanych przez Właściciela.
 7. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności.
 8. Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką stacjonarnym, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru.
 9. W odniesieniu do towarów produkowanych według specyfikacji Klienta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 10. Towary produkowane według specyfikacji i oferowane w Sklepie internetowym (sprzedaż na odległość) są oznaczone komunikatem „SPECYFIKACJA KLIENTA“, zaś Klient posiada możliwość wyboru konkretnych części składowych (np. przerzutki rowerowe, rodzaj kół) lub możliwość określenia cech towaru (np. kolor części składowych roweru).
 11. W przypadku braku odbioru przesyłki od kuriera przez klienta, jeżeli klient podtrzymuje chęć zakupu, ma obowiązek pokryć kolejny koszt wysyłki sprzedawca - klient. 

§7
Dane osobowe 

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie umożliwiającym dokonywanie zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.
 7. Jakiekolwiek element danych osobowych Klienta nie będzie w żaden sposób udostępniany podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.

 

§8
Polityka prywatności 

 1. Sklep używa tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§9
Gwarancja 

 1. Niektóre towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją oraz serwisem posprzedażnym. Komunikat informujący o istnieniu gwarancji oraz usług posprzedażnych jest wyświetlany na stronie internetowej Sklepu po wybraniu konkretnego produktu przez Klienta.
 2. Treść gwarancji zawierająca prawa i obowiązki Właściciela oraz Klienta zostanie przekazana Klientowi po dokonaniu zakupu na trwałym nośniku lub za jego wyraźną zgodą drogą elektroniczną.

§11
Postanowienia końcowe 

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.
 2. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta, których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.
 5. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.
 6. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej, a i ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa podlegającego ochronie w postępowaniu karnym i cywilnym.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz skutki prawne wywierają odpowiednie wpisy do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji.
 8. Właściciel nie przewiduje dodatkowych pozasądowych trybów rozpatrywaniu sporów z Klientem.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

Embassy Bikes Sp. Z o.o.

ul. Racławicka 36/59,

02-601 Warszawa

store@embassybikes.com

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................ Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................


REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ”BACK TO CITY ”

§1  Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Embassy Bikes sp. z o.o. z siedzibą ul. Racławicka 36/59 w Warszawie identyfikującą się numerem NIP 5213869339 , REGON 383698624  KRS 0000791806, dalej zwany „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.09.2022r., a kończy się dnia 30.09.2022r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, 

e) wykona Zadanie Konkursowe. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:

- zaobserwowaniu profilu Organizatora @roweryembassy,

- zaobserwowaniu profilu współautorki posta @sylvianovak_,

- polubienie posta informującego o konkursie,

- zostawienie komentarza pod postem konkursowym będącego odpowiedzią na pytanie „Dokąd zabierzesz swój nowy rower na jesienną przejażdżkę?”

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 

2. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzy osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 

3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: 1 (słownie jeden) rower marki Embassy z najnowszej serii City, prezentowany na zdjęciu w poście konkursowym.

4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 07.10.2022r.

6. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram najpóźniej w dniu 10.10.2022r.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres store@embassybikes.com informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

10. Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

11. Fundatorem Nagrody jest Organizator. 

12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 

16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: store@embassybikes.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail store@embassybikes.com

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Back to City na adres  e-mail store@embassybikes.com lub adres  korespondencyjny Organizatora ul. Kopernika 32 w Warszawie, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na podany adres przez Uczestnika w piśmie.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2022r. 

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://embassybikes.com/pl/content/18-regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.