REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 1 stycznia 2023 r.

W celu zapewnienia maksymalnej jakości usług oraz sprawnej obsługi przedsiębiorstwa, Embassy Bikes Sp. Z o.o. wprowadza Regulamin Sklepu Internetowego Embassy.

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów pierwszeństwo i zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wszelkie przesyłki i korespondencje należy kierować na adres poczty elektronicznej: store@embassybikes.com

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.embassybikes.com,
 • Właściciel – Embassy Bikes Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 36/59 kod 02-601, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod nr 0000791806, o nadanym numerze NIP: 5213869339 oraz REGON: 383698624
 • Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Sklep stacjonarny - ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 • Magazyn - ul. Orla 10, 05-420 Józefów
 • Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 01 stycznia 2023 r.
 1. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 530-769-379. Cena połączenia według cennika operatora Klienta do sieci PLAY (P4 Sp. z o.o.).
 2. Wszelkie reklamacje, pytania i zgłoszenia należy kierować pod adres Właściciela. Preferowanym sposobem komunikacji z Klientem jest poczta elektroniczna. Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję to: store@embassybikes.com
 3. Sklep nie prowadzi kontaktu za pomocą faksu.
 4. Właściciel zobowiązany jest dostarczać towar bez wad.
 5. Promocje oraz Vouchery nie łączą się. Vouchery przyznawane są tylko na jeden rower marki Embassy z pominięciem akcesoriów oraz kosztów wysyłki.

 

§2
Realizacja zamówień

 1. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail. Informacje dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych oraz środków ich ochrony są dostępne w dokumencie pt. Polityka Prywatności, dostępnym w dolnej stopce strony internetowej www.embassybikes.com

 2. Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji „Do Koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji "Twój Koszyk", a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji w zależności od preferencji Klienta. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „Wyślij Zamówienie”.

 3. Po dokonaniu wyboru opcji „Wyślij Zamówienie” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „Wyślij Zamówienie” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.

 4. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem z Właścicielem umowy sprzedaży w zakresie zamawianych produktów.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.

 6. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Klient spoza terytorium Polski powinien uzgodnić warunki sprzedaży i dostawy z Właścicielem przed dokonaniem zakupu.

 7. Sklep dopuszcza możliwość odbioru towarów ze sklepu stacjonarnego po uprzednim ustaleniu terminu i warunków odbioru. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży, zaś przepisy dotyczące sprzedaży na odległość i związane z tym postanowienia niniejszego regulaminu przestają wywierać skutki w odniesieniu do umowy łączącej Klienta z Właścicielem.

 8. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu lub przedstawienie kopii dowodu zapłaty.

 9. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo zamówienie zostanie anulowane.

 10. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.

 11. Klient ma możliwość otrzymywania informacji o statusie przesyłki via SMS po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji w ramach składania zamówień.

 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia  i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 13. Klient korzystający ze Sklepu jest informowany przed dokonaniem zakupu o łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport podczas dokonywania transakcji przez wyświetlenie informacji na ekranie urządzenia Klienta.

 14. Przy płatności karta płątniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 15. Newsletter / kod rabatowy. Klient zapisując się do bazy malingowej poprzez formularz newslettera otrzymuje jednorazowy kod rabatowy w wysokości 5% do wykorzystania na pierwsze zakupy w sklepie online. Kod ten nie łączy się z innymi bonami oraz kodami rabatowymi.

 16. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych

 17. Klient ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania embassybikes.com o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową.

 

§3
Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" wobec Klienta, który wcześniej nie odebrał przesyłek od Właściciela. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.

  1. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym przy ul. Kopernika 32 , 00-336 Warszawa
  2. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”;
  3. jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Właściciela lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia;
  4. kartami kredytowymi VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard ELECTRONIC, MAESTRO. W serwisie rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są
   za pośrednictwem Dotpay.pl. Momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola płatności online/płatności shoplo w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu Dotpay.pl.;
  5. za pomocą systemu PAYPAL, momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola PAYPAL w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu PAYPAL;
  6. płatności ratalnej – odbywającej na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Santander Consumer Bank S.A. a Klientem, moment zapłaty zależny jest od zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank S.A.
 2. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w gotówce w sklepie stacjonarnym.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§4
Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

 2. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia, przesyłki oraz częściach składowych produktu i kosztach produkcji według specyfikacji Klienta – jeżeli takie są dostępne przy zamówieniu określonego produktu, przed zawarciem umowy.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na końcowym etapie procesu zakupowego, lecz przed wyrażeniem przez Klienta woli związanie się umową.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

 5. Rowery zakupione w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w kartonach (orientacyjne wymiary: 189 cm x 20 x 95). Każdy rower wymaga skręcenia przez Klienta przed oddaniem go do użytku. Przygotowując rower do użytkowania Klient powinien dochować szczególnej uwagi oraz dołożyć należytej staranności i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. W przypadku problemów z przygotowaniem roweru do użycia Klient powinien skorzystać z pomocy pracowników Embassy Bikes Sp. Z o.o. udzielanej telefonicznie lub w Sklepie stacjonarnym.

 6. Dokładne ceny przesyłek są wyświetlane na ekranie Klienta przed dokonaniem zakupu i zapłaty.

 7. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem: firmy kurierskiej NoLimit / DHL / INPOST / APACZKA albo do odbioru w sklepie stacjonarnym embassybikes.com

 8. W przypadku wymiany lub naprawy towaru Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostarczenia zwracanych rzeczy przewyższające 25 PLN za przesyłkę gabarytową i 15 PLN za przesyłkę zwykłą.

 9. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep pokryje koszty zwrotu towaru, oraz koszt wysyłki od embassybikes.com do Klienta. Koszt zwrotu ponosi Klient.

 

§5
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i żądania jej rozpatrzenia zgodnie z obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo konsumenta i innych przepisów dotyczących sprzedaży na odległość Regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać wadliwy produkt na adres Magazynu Rowery Embassy, ul. Orla 10, 05-420 Józefów.

 3. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o przesłanie oryginału dowodu zakupu oraz o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja. Preferowanym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna: store@embassybikes.com. Instrukcje określone w niniejszym ustępie nie mają charakteru wiążącego i są rekomendacją, a nie wymogiem.

 4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu reklamacja zostanie uznana.

 5. W przypadku dokonania modyfikacji towaru Sklep odmówi uznania reklamacji.

 6. Towar zniszczony lub uszkodzony w wyniku działania niezgodnego z instrukcją nie podlega reklamacji.

§6
Zwroty – odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827 z pózn. zm.) Klienta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego produktu przez złożenie oświadczenia dostępnego w dolnej stopce i przesłania go drogą tradycyjną (list polecony na adres wskazany § 1) lub elektronicznie na adres: store@embassybikes.com

 2. Zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.

 3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Magazynu Embassy Bikes Sp. Z o.o.,  ul. Orla 10, 05-420 Józefów.

 4. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep pokryje koszty zwrotu towaru, oraz koszt wysyłki od embassybikes.com do Klienta. Koszt zwrotu ponosi Klient.

 5. Klient jest zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.

 6. Zwracany towar powinien być niezniszczony, kompletny i nie nosić śladów użytkowania ponad zwykły zarząd.

 7. Klient wraz ze zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności rzeczy otrzymanych w związku z zakupem towaru w ramach działań promocyjnych prowadzanych przez Właściciela.

 8. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności.

 9. Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką stacjonarnym, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru.

 10. W odniesieniu do towarów produkowanych według specyfikacji Klienta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 11. Towary produkowane według specyfikacji i oferowane w Sklepie internetowym (sprzedaż na odległość) są oznaczone komunikatem „SPECYFIKACJA KLIENTA“, zaś Klient posiada możliwość wyboru konkretnych części składowych (np. przerzutki rowerowe, rodzaj kół) lub możliwość określenia cech towaru (np. kolor części składowych roweru).

§7
Dane osobowe

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie umożliwiającym dokonywanie zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)

 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.

 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

 6. Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.

 7. Jakiekolwiek element danych osobowych Klienta nie będzie w żaden sposób udostępniany podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.

§8
Polityka prywatności

 1. Sklep używa tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§9
Gwarancja

 1. Niektóre towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją oraz serwisem posprzedażnym. Komunikat informujący o istnieniu gwarancji oraz usług posprzedażnych jest wyświetlany na stronie internetowej Sklepu po wybraniu konkretnego produktu przez Klienta.

 2. Treść gwarancji zawierająca prawa i obowiązki Właściciela oraz Klienta zostanie przekazana Klientowi po dokonaniu zakupu na trwałym nośniku lub za jego wyraźną zgodą drogą elektroniczną.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.

 2. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 3. Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta, których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.

 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.

 5. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.

 6. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej, a i ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa podlegającego ochronie w postępowaniu karnym i cywilnym.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz skutki prawne wywierają odpowiednie wpisy do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji.

 8. Właściciel nie przewiduje dodatkowych pozasądowych trybów rozpatrywaniu sporów z Klientem.

POUCZENIE

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, zaś w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Embassy Bikes Sp. z o.o. [tu wpisz dane EB do zwrotów] przez podanie Państwa nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne, numeru telefonu i adres e-mail oraz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.embassybikes.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 60 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat Embassy Bikes Sp. z o.o.

ul. Orla 10a

05-420 Józefów

store@embassybikes.com, (+48) 530-769-379

Adres nadawcy:

Kontakt:

Numer konta do zwrotu:

Niniejszym informuję/emy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

___________________________ - _____________________________________________

___________________________ - _____________________________________________

___________________________ - _____________________________________________

Uwaga: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko konsumenta(ów)

Nazwa

Data ______/______/______

Podpis(y)

Opracowano na podstawie Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2022, poz. 2581).

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE "insta środa"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Embassy Bikes Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Racławicka 36/59 02-601 Warszawa), identyfikującą się numerem NIP 5213869339, REGON 383698624, KRS 0000791806, dalej zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się co tydzień w środę, o godz 15:00 i trwa do końca wtorku kolejnego tygodnia  (tj. do g. 24.00).

§2 UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zapoznała się z zasadami przetwarzania danych osobowych (vide: §5 niniejszego Regulaminu) w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez wykonanie Zadania Konkursowego (§ 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu);
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publicznie dostępne konto (profil) w serwisie Instagram (produkcie Meta Platforms Ireland Limited),
e)wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora związane z organizacją Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania (por. §1 ust. 3), Uczestnik wykona zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznie dostępnym koncie, wykonanego przez siebie zdjęcia (lub innej formy plastycznej zgodnie z §1 ust. 6) w formie posta, z produktem EMBASSY BIKES, oznaczenia pracy konkursowej hashtagiem: #embassybikes oraz oznaczeniem konta Organizatora @embassybikes (wcześniej i dalej: Zadanie Konkursowe).

6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu dowolnej formy wyrazu twórczego - formy plastycznej, w szczególności takich jak jak: fotografia, utwór audiowizualny, film, , GIF, czy tzw. “rolki” możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram.

7. W Konkursie biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

8. Uczestnik może wziąć udział w różnych edycjach danego Konkursu. Jednej formy plastycznej, o której mowa w §2 ust. 5 i 6 można użyć tylko w jednej edycji Konkursu. Użycie formy plastycznej, która została już wcześniej wykorzystana w innej edycji Konkursu będzie skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają zasady serwisu Instagram;
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

10. Konkurs INSTA ŚRODA jest wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się raz w tygodniu, w środy.

§3 PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

2. Uczestnik zapewnia także, że posiada zgody na publikację wizerunków osób uwiecznionych w ramach Zadania konkursowego i wraz z publikacją Zadania konkursowego przenosi takie zgody na Organizatora (a gdy to wizerunek Uczestnika uwieczniono w ramach Zadania konkursowego, udziela zgody na publikację wizerunku Organizatorowi).

3. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

4. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia wyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego trwającej 5 lat, bez terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,
d) upublicznianie, emitowanie, publikowanie w ramach portalu Instagram za pośrednictwem wszystkich kanałów i sposobów przez portal ten udostępnionych.

5. Uczestnik zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielenia dalszej licencji na polach eksploatacji niewymienionych w niniejszym Regulaminie, na każde żądanie Organizatora

6. Uczestnik udziela Organizatorowi uprawnienia do wykonywania praw zależnych do utworu w czasie trwania licencji.

§4 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni spośród Uczestników 1 Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonał Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

3. Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Nagroda I – bon o wartości 50 zł na zakupy powyżej 100 zł, na asortyment Embassy Bikes,
b) publikacja zdjęcia na insta stories na  Instagramie Organizatora.

Wybrane zdjęcia zwycięzców Konkursu mogą, lecz nie muszą zostać udostępnione w późniejszym terminie jako oddzielny post na Instagramie Organizatora.

4.Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

5. Bon o wartości 50 zł na zakupy powyżej 100 zł, o którym mowa w §4 ust. 4 ważny jest 3 miesiące od jego otrzymania przez Zwycięzcę i uprawnia do wykorzystania go jednorazowo w trakcie zakupów sklepie stacjonarnym Embassy Bikes (ul. Kopernika 32 00-336 Warszawa) lub w sklepie online Embassy Bikes dostępnego pod adresem https://embassybikes.com/pl/, na zasadach określonych w regulaminie tego sklepu (https://embassybikes.com/pl/content/18-regulamin). Bonu nie można wymienić na gotówkę. Za ewentualne zwroty towarów nabytych z użyciem bonu, przyznawane będą kolejne bony zniżkowe (lecz nie środki pieniężne).

6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu, w którym odbywa się konkurs.

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/roweryembassy/  najpóźniej w dniu, w którym odbywa się konkurs.

8. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom także w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości za pośrednictwem serwisu Instagram, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze innego Zwycięzcę. W takiej sytuacji wyniki poprzedniego Konkursu zostają unieważnione.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wynika z okoliczności leżących po stronie Uczestnika.

12. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

13. Fundatorem Nagród jest Organizator.

14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

16. W danej edycji Konkursu można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz. Zwycięzca danej edycji konkursu może zwyciężyć w kolejnych edycjach Konkursu.

17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną lub rzeczową.

§5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Embassy Bikes Sp. z o.o., ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa oraz na adres e-mail store@embassybikes.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie, art. 6 ust. 1 lit. b realizacja zawartej umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody, realizacja umowy licencyjnej, wykonywanie praw autorskich majątkowych do utworu, o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania licencji (o której mowa w §3 niniejszego Regulaminu) oraz przez okres 5 lata po jej wygaśnięciu lub do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail store@embassybikes.com

9. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na zasady przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irlandia) na zasadach określonych dla platformy Instagram (https://privacycenter.instagram.com/).

§ 6. REKLAMACJE

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs INSTA ŚRODA na adres e-mail: store@embassybikes.com lub adres korespondencyjny Organizatora: ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po wyłonieniu Zwycięzcy danej edycji.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2023 r.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn nie leżących wyłącznie po stronie Organizatora. .

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://embassybikes.com/pl/content/18-regulamin i w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 15 czerwca 2020 r.

W celu zapewnienia maksymalnej jakości usług oraz sprawnej obsługi przedsiębiorstwa, Embassy Bikes Sp. Z o.o. wprowadza Regulamin Sklepu Internetowego Embassy.

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów pierwszeństwo i zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wszelkie przesyłki i korespondencje należy kierować na adres poczty elektronicznej: store@embassybikes.com

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.embassybikes.com,
 • Właściciel – Embassy Bikes Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 36/59 kod 02-601, wpisaną do krajowego rejestru sądowego pod nr 0000791806, o nadanym numerze NIP: 5213869339 oraz REGON: 383698624
 • Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 • Sklep stacjonarny - ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 • Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 01 marca 2020 r.
 1. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 530-769-379. Cena połączenia według cennika operatora Klienta do sieci PLAY (P4 Sp. z o.o.).
 2. Wszelkie reklamacje, pytania i zgłoszenia należy kierować pod adres Właściciela. Preferowanym sposobem komunikacji z Klientem jest poczta elektroniczna. Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję to: store@embassybikes.com
 3. Sklep nie prowadzi kontaktu za pomocą faksu.
 4. Właściciel zobowiązany jest dostarczać towar bez wad.
 5. Promocje oraz Vouchery nie łączą się. Vouchery przyznawane są tylko na jeden rower marki Embassy z pominięciem akcesoriów oraz kosztów wysyłki.

 

§2
Realizacja zamówień

 1. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail. Informacje dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych oraz środków ich ochrony są dostępne w dokumencie pt. Polityka Prywatności, dostępnym w dolnej stopce strony internetowej www.embassybikes.com
 2. Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji „Do Koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji "Twój Koszyk", a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji w zależności od preferencji Klienta. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „Wyślij Zamówienie”.
 3. Po dokonaniu wyboru opcji „Wyślij Zamówienie” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „Wyślij Zamówienie” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.
 4. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem z Właścicielem umowy sprzedaży w zakresie zamawianych produktów.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.
 6. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Klient spoza terytorium Polski powinien uzgodnić warunki sprzedaży i dostawy z Właścicielem przed dokonaniem zakupu.
 7. Sklep dopuszcza możliwość odbioru towarów ze sklepu stacjonarnego po uprzednim ustaleniu terminu i warunków odbioru. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży, zaś przepisy dotyczące sprzedaży na odległość i związane z tym postanowienia niniejszego regulaminu przestają wywierać skutki w odniesieniu do umowy łączącej Klienta z Właścicielem.
 8. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu lub przedstawienie kopii dowodu zapłaty.
 9. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo zamówienie zostanie anulowane.
 10. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.
 11. Klient ma możliwość otrzymywania informacji o statusie przesyłki via SMS po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji w ramach składania zamówień.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia  i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 13. Klient korzystający ze Sklepu jest informowany przed dokonaniem zakupu o łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport podczas dokonywania transakcji przez wyświetlenie informacji na ekranie urządzenia Klienta.
 14. Przy płatności karta płątniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 15. Newsletter / kod rabatowy. Klient zapisując się do bazy malingowej poprzez formularz newslettera otrzymuje jednorazowy kod rabatowy w wysokości 5% do wykorzystania na pierwsze zakupy w sklepie online. Kod ten nie łączy się z innymi bonami oraz kodami rabatowymi.
 16. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych
 17. Klient ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania embassybikes.com o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową.

 

§3
Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  1. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym przy ul. Kopernika 32 , 00-336 Warszawa
  2. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”;
  3. jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Właściciela lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia;
  4. kartami kredytowymi VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard ELECTRONIC, MAESTRO. W serwisie rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są
   za pośrednictwem Dotpay.pl. Momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola płatności online/płatności shoplo w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu Dotpay.pl.;
  5. za pomocą systemu PAYPAL, momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola PAYPAL w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu PAYPAL;
  6. płatności ratalnej – odbywającej na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Santander Consumer Bank S.A. a Klientem, moment zapłaty zależny jest od zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank S.A.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" wobec Klienta, który wcześniej nie odebrał przesyłek od Właściciela. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.
 3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w gotówce w sklepie stacjonarnym.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

§4
Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia, przesyłki oraz częściach składowych produktu i kosztach produkcji według specyfikacji Klienta – jeżeli takie są dostępne przy zamówieniu określonego produktu, przed zawarciem umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na końcowym etapie procesu zakupowego, lecz przed wyrażeniem przez Klienta woli związanie się umową.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 5. Rowery zakupione w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w kartonach (orientacyjne wymiary: 189 cm x 20 x 95). Każdy rower wymaga skręcenia przez Klienta przed oddaniem go do użytku. Przygotowując rower do użytkowania Klient powinien dochować szczególnej uwagi oraz dołożyć należytej staranności i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. W przypadku problemów z przygotowaniem roweru do użycia Klient powinien skorzystać z pomocy pracowników Embassy Bikes Sp. Z o.o. udzielanej telefonicznie lub w Sklepie stacjonarnym.
 6. Dokładne ceny przesyłek są wyświetlane na ekranie Klienta przed dokonaniem zakupu i zapłaty.
 7. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem: firmy kurierskiej NoLimit / DHL / INPOST / APACZKA albo do odbioru w sklepie stacjonarnym embassybikes.com
 8. W przypadku wymiany lub naprawy towaru Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostarczenia zwracanych rzeczy przewyższające 25 PLN za przesyłkę gabarytową i 15 PLN za przesyłkę zwykłą.
 9. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep pokryje koszty zwrotu towaru, oraz koszt wysyłki od embassybikes.com do Klienta. Koszt zwrotu ponosi Klient.

 

§5
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i żądania jej rozpatrzenia zgodnie z obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo konsumenta i innych przepisów dotyczących sprzedaży na odległość Regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć lub przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu Rowery Embassy, Bike Shop ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa.
 3. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o przesłanie oryginału dowodu zakupu oraz o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja. Preferowanym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna: store@embassybikes.com. Instrukcje określone w niniejszym ustępie nie mają charakteru wiążącego i są rekomendacją, a nie wymogiem.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W razie bezskutecznego upływu ww. terminu reklamacja zostanie uznana.
 5. W przypadku dokonania modyfikacji towaru Sklep odmówi uznania reklamacji.
 6. Towar zniszczony lub uszkodzony w wyniku działania niezgodnego z instrukcją nie podlega reklamacji.

§6
Zwroty – odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827 z pózn. zm.) Klienta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego produktu przez złożenie oświadczenia dostępnego w dolnej stopce i przesłania go drogą tradycyjną (list polecony na adres wskazany § 1) lub elektronicznie na adres: store@embassybikes.com
 2. Zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Sklepu Embassy Bikes Sp. Z o.o., Bike Shop ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 4. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep pokryje koszty zwrotu towaru, oraz koszt wysyłki od embassybikes.com do Klienta. Koszt zwrotu ponosi Klient.
 5. Klient jest zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.
 6. Zwracany towar powinien być niezniszczony, kompletny i nie nosić śladów użytkowania ponad zwykły zarząd.
 7. Klient wraz ze zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności rzeczy otrzymanych w związku z zakupem towaru w ramach działań promocyjnych prowadzanych przez Właściciela.
 8. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności.
 9. Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką stacjonarnym, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru.
 10. W odniesieniu do towarów produkowanych według specyfikacji Klienta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 11. Towary produkowane według specyfikacji i oferowane w Sklepie internetowym (sprzedaż na odległość) są oznaczone komunikatem „SPECYFIKACJA KLIENTA“, zaś Klient posiada możliwość wyboru konkretnych części składowych (np. przerzutki rowerowe, rodzaj kół) lub możliwość określenia cech towaru (np. kolor części składowych roweru).

§7
Dane osobowe

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie umożliwiającym dokonywanie zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.
 7. Jakiekolwiek element danych osobowych Klienta nie będzie w żaden sposób udostępniany podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.

§8
Polityka prywatności

 1. Sklep używa tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§9
Gwarancja

 1. Niektóre towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją oraz serwisem posprzedażnym. Komunikat informujący o istnieniu gwarancji oraz usług posprzedażnych jest wyświetlany na stronie internetowej Sklepu po wybraniu konkretnego produktu przez Klienta.
 2. Treść gwarancji zawierająca prawa i obowiązki Właściciela oraz Klienta zostanie przekazana Klientowi po dokonaniu zakupu na trwałym nośniku lub za jego wyraźną zgodą drogą elektroniczną.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.
 2. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta, których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.
 5. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.
 6. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej, a i ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa podlegającego ochronie w postępowaniu karnym i cywilnym.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz skutki prawne wywierają odpowiednie wpisy do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji.
 8. Właściciel nie przewiduje dodatkowych pozasądowych trybów rozpatrywaniu sporów z Klientem.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

Embassy Bikes Sp. z o.o.

ul. Racławicka 36/59,

02-601 Warszawa

store@embassybikes.com

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ………………………........................................................................................ ........................................................................................, numer oferty .............................................................................................

Data zawarcia umowy to......................................................

data odbioru ........................................................................

Imię i nazwisko.....................................................................

Adres....................................................................................

Data......................................................................................

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 01 marca 2020 r.

 

W celu zapewnienia maksymalnej jakości usług oraz sprawnej obsługi przedsiębiorstwa, Embassy Bikes Sp. Z o.o. wprowadza Regulamin Sklepu Internetowego Embassy.

Regulamin wprowadzony jest w związku ze zmianami w prawie, które zaszły na podstawie wejście w życie ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827). 

W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z przepisami ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów pierwszeństwo i zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2020 r.

Wszelkie przesyłki i korespondencje należy kierować na adres poczty elektronicznej: store@embassybikes.com

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.roweryembassy.pl,
  2. Właściciel – Embassy Bikes Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Racławicka 36/59 kod 02-601, wpisaną do krajowego rejstru sądowego pod nr 0000791806, o nadanym numerze NIP:

   5213869339 oraz REGON: 383698624

  3. Klient – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument);
  4. Konto Klienta – obszar zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień. 
  5. Sklep stacjonarny - ul. Kopernika 32, 00-336  Warszawa
  6. Dni robocze –dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  7. Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSY z dnia 01 marca 2020 r.

 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 530-769-379. Cena połączenia według cennika operatora Klienta do sieci PLAY (P4 Sp. z o.o.).

 3. Wszelkie reklamacje, pytania i zgłoszenia należy kierować pod adres Właściciela. Preferowanym sposobem komunikacji z Klientem jest poczta elektroniczna. Adres e-mail, na który należy kierować korespondencję to: store@embassybikes.com 
 4. Sklep nie prowadzi kontaktu za pomocą faksu.

 5. Właściciel zobowiązany jest dostarczać towar bez wad.

 6. Promocje oraz Vouchery nie łączą się. Vouchery przyznawane są tylko na jeden rower marki Embassy z pominięciem akcesoriów oraz kosztów wysyłki. 

 

§2
Realizacja zamówień 

 1. Dla prowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie konieczne jest poprawne działanie sieci Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty e-mail. Informacje dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych oraz środków ich ochrony są dostępne w dokumencie pt. Polityka Prywatności, dostępnym w dolnej stopce strony internetowej www.embassybikes.com 
 2. Klient, dla dokonywania zakupów w Sklepie powinien dodawać dostępne aktualnie w Sklepie produkty do wirtualnego Koszyka używając opcji „Do Koszyka” znajdującej się przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie. Klient w każdym czasie ma możliwość sprawdzenia i zmiany stanu koszyka poprzez kliknięcie na obrazku koszyka w górnym pasku. Celem zakończenia zakupów należy dokonać wyboru opcji "Twój Koszyk", a następnie wybrać opcje logowania, rejestracji w zależności od preferencji Klienta. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Klienta lub zalogowaniu, Klient zobowiązany będzie wskazać dane zamawiającego, adres wysyłki, dokonać wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślić wszelkie inne wymagane pola oraz ostatecznie wybrać opcje „Wyślij Zamówienie”.
 3. Po dokonaniu wyboru opcji „Wyślij Zamówienie” Klient na ekranie monitora uzyska specyfikację wszelkich danych dotyczących zamówienia i celem zakończenia procesu zakupów zobowiązany będzie wybrać opcję „KONTYNUUJ” oraz ponownie „Wyślij Zamówienie” co skutkować będzie ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz przesłaniem przez Sklep na wskazany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z wszelkimi danymi dotyczącymi zamówienia.
 4. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem z Właścicielem umowy sprzedaży w zakresie zamawianych produktów.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem oraz okolicznościami siły wyższej.
 6. Sklep obsługuje zamówienia, których adres dostawy znajduje się również poza terenem Polski. Klient spoza terytorium Polski powinien uzgodnić warunki sprzedaży i dostawy z Właścicielem przed dokonaniem zakupu.
 7. Sklep dopuszcza możliwość odbioru towarów ze sklepu stacjonarnego po uprzednim ustaleniu terminu i warunków odbioru. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży, zaś przepisy dotyczące sprzedaży na odległość i związane z tym postanowienia niniejszego regulaminu przestają wywierać skutki w odniesieniu do umowy łączącej Klienta z Właścicielem.
 8. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu lub przedstawienie kopii dowodu zapłaty.
 9. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „za pobraniem” zostanie obciążony kosztami przesyłki i jej zwrotu do nadawcy, a samo zamówienie zostanie anulowane.
 10. Klient, który nie odbierze zamówionych produktów w przypadku płatności „Przedpłata na konto” zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.
 11. Klient ma możliwość otrzymywania informacji o statusie przesyłki via SMS po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji w ramach składania zamówień.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu Klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 13. Klient korzystający ze Sklepu jest informowany przed dokonaniem zakupu o łącznej cenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport podczas dokonywania transakcji przez wyświetlenie informacji na ekranie urządzenia Klienta.
 14. Przy płatności karta płątniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 15. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 30 dni kalendarzowych. 

 

§3
Forma płatności 

 1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  1. gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym przy ul. Kopernika 32 , 00-336 Warszawa

  2. gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”;

  3. jako przedpłata – przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, momentem zapłaty jest termin zaksięgowania przedpłaty na rachunku Właściciela lub przesłanie potwierdzenia przelewu. Klient powinien dokonać przedpłaty w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia;

  4. kartami kredytowymi VISA, VISA ELECTRON, MasterCard, MasterCard ELECTRONIC, MAESTRO. W serwisie rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są

   za pośrednictwem Dotpay.pl. Momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola płatności online/płatności shoplo w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu Dotpay.pl.;

  5. za pomocą systemu PAYPAL, momentem zapłaty jest wybór tej formy płatności przez zaznaczenie pola PAYPAL w Sklepie internetowym oraz dalsze postępowanie według wskazań i regulaminu serwisu PAYPAL;

  6. płatności ratalnej – odbywającej na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Santander Consumer Bank S.A. a Klientem, moment zapłaty zależny jest od zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Santander Consumer Bank S.A.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie w formie "za pobraniem" wobec Klienta, który wcześniej nie odebrał przesyłek od Właściciela. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać wyłącznie z pozostałych form zapłaty.
 3. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta lub w gotówce w sklepie stacjonarnym.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 

§4
Ceny i koszty przesyłki 

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych jako walucie wyjściowej, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki i opłat celnych, w przypadku wysyłki poza teren Polski. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia, przesyłki oraz częściach składowych produktu i kosztach produkcji według specyfikacji Klienta – jeżeli takie są dostępne przy zamówieniu określonego produktu, przed zawarciem umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest na końcowym etapie procesu zakupowego, lecz przed wyrażeniem przez Klienta woli związanie się umową.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 5. Rowery zakupione w Sklepie wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w kartonach (orientacyjne wymiary: 189 cm x 20 x 95). Każdy rower wymaga skręcenia przez Klienta przed oddaniem go do użytku. Przygotowując rower do użytkowania Klient powinien dochować szczególnej uwagi oraz dołożyć należytej staranności i postępować zgodnie z załączoną instrukcją. W przypadku problemów z przygotowaniem roweru do użycia Klient powinien skorzystać z pomocy pracowników Embassy Bikes Sp. Z o.o. udzielanej telefonicznie lub w Sklepie stacjonarnym.
 6. Dokładne ceny przesyłek są wyświetlane na ekranie Klienta przed dokonaniem zakupu i zapłaty.
 7. W przypadku wymiany lub naprawy towaru Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostarczenia zwracanych rzeczy przewyższające 25 PLN za przesyłkę gabarytową i 15 PLN za przesyłkę zwykłą.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. Zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od embassybikes.com do klienta. Koszty zwrotu towaru, pokrywane są przez klienta. 

 

§5
Reklamacje 

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o:

  1. Obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy prawo konsumenta i innych przepisów dotyczących sprzedaży na odległość;

  2. Regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostraczyć lub przesłać wadliwy produkt na adres Sklepu Rowery Embassy, Bike Shop ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa. W celu przyspieszenia procedury reklamacji Klienci są proszeni o przesłanie oryginału dowodu zakupu oraz o opisanie przyczyn, dla których jest składana reklamacja. Preferowanym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna: store@embassybikes.com 
 3. W przypadku dostarczenie wadliwego towaru Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji towaru przez Klienta.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności wynikającej z uznania reklamacji w przypadkach : wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją.

 

§6
Zwroty – odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014 poz. 827) Klienta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego produktu przez złożenie oświadczenia dostępnego w dolnej stopce i przesłania go drogą tradycyjną (list polecony na adres wskazany § 1) lub elektronicznie na adres: store@embassybikes.com 
 2. Zachowania 14 dniowego terminu dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczające jest nadanie oświadczenia przed upływem w/w terminu. Dla przyśpieszenia procedury zwrotu płatności Klientowi, zaleca się przesłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem oraz dodatkowo oznaczenie przesyłki „ZWROT”.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje na adres Sklepu Embassy Bikes Sp. Z o.o., Bike Shop ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 4. Koszt przesłania zwracanego towaru pokrywa Klient, który zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń.
 5. Zwracany towar powinien być niezniszczony, kompletny i nie nosić śladów użytkowania ponad zwykły zarząd.
 6. Klient wraz ze zwracanym towarem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności rzeczy otrzymanych w związku z zakupem towaru w ramach działań promocyjnych prowadzanych przez Właściciela.
 7. Jeśli zwracany towar jest niekompletny, uszkodzony lub posiada ślady użytkowania przekraczające zwykły zarząd, Sklep zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty zwracanej płatności.
 8. Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu towaru na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką stacjonarnym, w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego towaru.
 9. W odniesieniu do towarów produkowanych według specyfikacji Klienta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 10. Towary produkowane według specyfikacji i oferowane w Sklepie internetowym (sprzedaż na odległość) są oznaczone komunikatem „SPECYFIKACJA KLIENTA“, zaś Klient posiada możliwość wyboru konkretnych części składowych (np. przerzutki rowerowe, rodzaj kół) lub możliwość określenia cech towaru (np. kolor części składowych roweru).
 11. W przypadku braku odbioru przesyłki od kuriera przez klienta, jeżeli klient podtrzymuje chęć zakupu, ma obowiązek pokryć kolejny koszt wysyłki sprzedawca - klient. 

§7
Dane osobowe 

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie umożliwiającym dokonywanie zakupów jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Właściciel.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klient w każdym czasie, po zalogowaniu się w Sklepie uzyska dostęp do swoich danych osobowych z możliwością zmiany, poprawiania lub usunięcia danych.
 7. Jakiekolwiek element danych osobowych Klienta nie będzie w żaden sposób udostępniany podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach z wyłączeniem celu realizacji Umowy, w szczególności dostawy towaru i realizacji płatności.

 

§8
Polityka prywatności 

 1. Sklep używa tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

§9
Gwarancja 

 1. Niektóre towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją oraz serwisem posprzedażnym. Komunikat informujący o istnieniu gwarancji oraz usług posprzedażnych jest wyświetlany na stronie internetowej Sklepu po wybraniu konkretnego produktu przez Klienta.
 2. Treść gwarancji zawierająca prawa i obowiązki Właściciela oraz Klienta zostanie przekazana Klientowi po dokonaniu zakupu na trwałym nośniku lub za jego wyraźną zgodą drogą elektroniczną.

§11
Postanowienia końcowe 

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Konta Klienta osobom trzecim.
 2. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za blokady kont pocztowych wskazanych przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Właściciel zostaje zwolniony z odpowiedzialności za szkody Klienta, których źródłem jest Internet, a w szczególności nielegalnym dostępem do Konta Klienta, posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem Klienta.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł odpowiednio zapobiec.
 5. Sklep zostaje zwolniony z odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modernizacja sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela.
 6. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej, a i ich wykorzystywanie stanowi naruszenie prawa podlegającego ochronie w postępowaniu karnym i cywilnym.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz skutki prawne wywierają odpowiednie wpisy do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji.
 8. Właściciel nie przewiduje dodatkowych pozasądowych trybów rozpatrywaniu sporów z Klientem.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 

Embassy Bikes Sp. Z o.o.

ul. Racławicka 36/59,

02-601 Warszawa

store@embassybikes.com

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................ Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................


REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ”BACK TO CITY ”

§1  Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Embassy Bikes sp. z o.o. z siedzibą ul. Racławicka 36/59 w Warszawie identyfikującą się numerem NIP 5213869339 , REGON 383698624  KRS 0000791806, dalej zwany „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.09.2022r., a kończy się dnia 30.09.2022r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 

b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram, 

e) wykona Zadanie Konkursowe. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:

- zaobserwowaniu profilu Organizatora @roweryembassy,

- zaobserwowaniu profilu współautorki posta @sylvianovak_,

- polubienie posta informującego o konkursie,

- zostawienie komentarza pod postem konkursowym będącego odpowiedzią na pytanie „Dokąd zabierzesz swój nowy rower na jesienną przejażdżkę?”

6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu. 

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych. 

2. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzy osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę który w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. 

3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: 1 (słownie jeden) rower marki Embassy z najnowszej serii City, prezentowany na zdjęciu w poście konkursowym.

4. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 07.10.2022r.

6. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram najpóźniej w dniu 10.10.2022r.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres store@embassybikes.com informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

8. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

10. Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

11. Fundatorem Nagrody jest Organizator. 

12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią. 

13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.

15. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora. 

16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: store@embassybikes.com

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzcy również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail store@embassybikes.com

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania. 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Back to City na adres  e-mail store@embassybikes.com lub adres  korespondencyjny Organizatora ul. Kopernika 32 w Warszawie, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na podany adres przez Uczestnika w piśmie.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2022r. 

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://embassybikes.com/pl/content/18-regulamin oraz w siedzibie Organizatora.

5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. 

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana. 

8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.