POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO EMBASSYBIKES.COM

AKTUALIZOWANA 22.06.2023

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem

obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim

zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,

cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie

stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka EMBASSY

BIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Warszawie (adres siedziby: ul. Racławicka

36/59, 02-601 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Orla 10. 05-420 Józefów); wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791806; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest

dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 5213869339; REGON: 383698624, adres poczty

elektronicznej: store@embassybikes.com oraz numer telefonu kontaktowego: 530769379. – zwana dalej

„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym

podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z

zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie

wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce

prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie

Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych

osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę

z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych

do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu

Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek

przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich

podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane

osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)

przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są

przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków

technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i

organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te

są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą

(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w

Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –

spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z

podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych

Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki

prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z

działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.

Przykładowo, jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty

zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania

zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na

podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

danych

Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne

jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,

kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów

przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i

organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane

dotyczą.

4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator

zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień

ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na

podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma

możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz

w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką

prywatności.

4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce

prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne

do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi

współpracującemu z Administratorem.

4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub

kategoriom odbiorców:

4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w

przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub

przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi

lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu

zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania

dostawy Produktu Klientowi.

4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie

Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie

Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.4.3. podmioty kredytujące – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w

systemie ratalnym Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu

powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności

realizowanej przez Klienta.

4.4.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,

umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i

świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania

komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy

oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w

zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,

prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku

oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką

prywatności.

4.4.6. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych

podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego

pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu

społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym

również:

4.4.6.1. Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych

serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu

Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu

Internetowego do Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w

zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te

obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych

witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy

Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu

decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych

przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w

tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje

podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży

czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w

Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o

niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub

preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklep

Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z

otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na

stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego

Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie

Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,

aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny

sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia

zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także

ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są

w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na

podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO

oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6

ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na

podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,

chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby

marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w

jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora

wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu

Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i

zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,

czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep

Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według

następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1) własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

2) stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczności i prowadzenia innych działań

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
 • wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”,

(3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:

(1) kliknij menu „Narzędzia”,

(2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”,

(3) przejdź do zakładki „Ogólne”,

(4) przejdź do zakładki „Ustawienia”,

(5) kliknij pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie,

(2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:

(1) kliknij menu „Preferencje”,

(2) przejdź do zakładki „Prywatność”,

(3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie:

https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików

Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej

przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć

możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre

funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia

poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków

składania Zamówienia).

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z

plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez

ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies

oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy

przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych

przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają

Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są

w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie

ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w

Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy

oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których

odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej

aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki

udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i

analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach

przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez

Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

7.10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Meta dostarczanej przez firmę Meta Platforms

Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi

mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Sklep Internetowy, a także

wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Meta możesz znaleźć pod

następującym adresem internetowym:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.11. Zarządzanie działaniem Piksela Meta jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu

Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen."

7.12. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z kodów śledzenia Edrone dostarczanych prze firmę Edrone Sp.

z o.o. (ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków), w celu analizy ruchu i prowadzenia statystyk strony Sklepu Internetowego, a

także w celach usprawnienia i automatyzacji marketingu, wyłącznie na potrzeby kampanii prowadzonej drogą poczty

elektronicznej e-mail, SMS-owo albo w social mediach, uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą

systemu Edrone.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na

inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu

Internetowego Administratora.

Polityka Prywatności aktualizowana 25.11.2021

Przetwarzanie danych osobowych przez Embassy 

 

Jako Embassy Bikes Sp. Z o.o. (dalej: Embassy), jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich bezpieczeństwo i możemy je wykorzystać tylko za Państwa zgodą i zgodnie z prawem.

W związku z wejściem w życie nowych europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące zasad gromadzenia Państwa danych (tzw. polityka prywatności). Informacje są przedstawione, dla Państwa wygody, w prostym i łatwo zrozumiałym języku. Gdyby pewne kwestie wymagały doprecyzowania, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail podany na dole.

 

 • Cel przetwarzania danych
 • Jakie dane nam Państwo przekazują
 • Komu przekazujemy Państwa dane
 • Dodatkowe dane
 • Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 • Przysługujące Państwu uprawnienia
 • Jak chronimy Państwa dane
 • Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1) Pozyskane dane będą wykorzystywane jedynie w celu zawarcia i realizacji łączącej nas umowy przez okres jej trwania oraz przez czas jej realizacji. Korzystanie z naszego serwisu (strony www.roweryembassy.pl) nie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

2) Uzyskane za Państwa zgodą dane użyjemy w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

 1. a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (np. paragon),
 2. b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 3. c) dodatkowo, w razie wyrażenia takiej zgody – na przesyłanie Państwu ważnych informacji o realizowanym zamówieniu.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury czy jej korekty, czyli w związku z realizacją obowiązku prawnego;
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. regulacje podatkowe;
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych.

3) Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

4) Marketing bezpośredni – będziemy Państwu przekazywać informacje o Embassy, dostępnej ofercie i promocjach. Te informacje mogą być przekazywane jedynie za Państwa zgodą oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

5) Wsparcie i dostosowanie obsługi w oparciu o dane o wybranych przez Państwa produktach, o dotychczas złożonych reklamacjach czy innych ważnych kwestiach - przez czas trwania umowy.

6) Nie profilujemy i nie zamierzamy profilować danych, które od Państwa uzyskalismy

 

W celu zawarcia umowy z Embassy wymagamy podania przez Państwa danych w ramach formularza on-line (np. dane do dostawy, dane do faktury i numer telefony). Dane, które gromadzimy i przetwarzamy są związane z realizacją umowy i wynikających z niej obowiązków. Nie gromadzimy i planujemy gromadzić danych wrażliwych.

Podczas korzystania z naszego serwisu możecie Państwo wyrazić zgodę na korzystanie z danych, wówczas wykorzystamy informacje dotyczące Państwa adresu IP, informacji wykorzystywanych przez Google Analytyics (zobacz podpunkt „Google Analytics”) oraz przesyłania tzw. Cookies (zobacz podpunkt „Cookies”). Korzystanie z tych danych może się odbywać jedynie za Państwa zgodą.

Embassy oferuje również dostęp do newslettera, który umożliwia przesyłanie Państwu informacji w. W celu korzystania z newslettera muszą Państwa podać swój adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych (zobacz podpunkt  Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną).

Embassy może przekazać Państwa podmiotom wykonującym w naszym imieniu pewne czynności (wymienieni poniżej), te podmioty będą przetwarzały Państwa dane jedynie w celu realizacji obowiązków określonych w punkcie 1 powyżej

 • Podmioty przetwarzające dane:
  • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające wykorzystywane przez nas narzędzia związane z zawarciem i realizacją umowy
  • Podmioty dostarczające przesyłki i obsługujące korespondencję, ale jedynie w zakresie służącym do realizacji umowy
  • Podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe, rachunkowe, badawcze, które działają na nasze zlecenie i są zobowiązane do ochrony danych osobowych
 • Inni administratorzy danych:
  • Podmioty realizujące obsługę klienta w naszym imieniu (w tym prowadzący działalność pocztową lub kurierską)
  • Podmioty obsługujące płatności i sprawy związane z zapłata za towary i usługi

 

W celu wykonania umowy możemy wejść w posiadanie danych dotyczących zrealizowanej płatności (np. bank, numer rachunku, sposób płatności). Te dane są zbierane jedynie w celu ustalenia faktu dokonania płatności i nie posłużą nam do prowadzenia działań marketingowych. Dane te są objęte tajemnicą, a Embassy posiada system ich zabezpieczenia.

Dane dotyczące płatności mogą posłużyć do spraw związanych z płatnościami, np. zwroty , wzajemna rozliczenia lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazać Państwa danych poza EOG.

W każdej chwili możecie  Państwo złożyć do Embassy wniosek o:

 • Sprostowanie danych
 • Usunięcie danych
 • Ograniczenie przetwarzania
 • Dostęp do danych i kopię zebranych danych
 • Przeniesienie danych do innego administratora (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Wykonanie tych praw może się odbyć przez zgłoszenie wniosku:

 • Osobiście lub pisemnie pod adresem: Embassy Bikes Sp. Z o.o., ul. Kopernika 32, 00-336 Warszawa
 • Elektronicznie przez wysłanie wiadomości e-mail: store@embassybikes.com

W razie braku reakcji z naszej strony lub niezadowalającego sposobu rozpatrzenia Państwa wniosku przysługuje Państwu skarga do tzw. Organu Nadzorczego, którym na terytorium Polski jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2

00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, kancelaria@giodo.gov.pl

Dostęp do naszej strony www, sklepu internetowego oraz innych zasobów Embassy odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu SSL, który podnosi jakość ochrony transmisji danych w sieci Internet i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji. Przekazane przez Państwa dane przechowywane przez Embassy z zachowaniem norm bezpieczeństwa, które są zgodne z  wymagania polskiego prawa.

 

 • Cookies - Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.
 • Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną - każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera-informacji handlowej. Wciągnięcie na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.
 • Kolekcjonowanie danych Analytics - Strona korzysta z funkcji Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych: remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager oraz raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Istnieje możliwość zrezygnowania przez użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.
 • Protokół SSL - standard przesyłania danych za pomocą sieci Internet, który zakłada kodowaną transmisję danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania.
 • IP – adres nadawany każdej jednostce podłączonej do Internetu. Jest to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer, smart-phone lub inne urządzenie. Adresy IP to ciąg liczb, które mogą być na stałe związane z danym urządzeniem lub przydzielone mu na dane połączenie.